ประวัติสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

ในปี พ.ศ. 2518-2530 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีชื่อเรียกเดิมว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในปี 2531-2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา และมีคณะศึกษาทั่วไป ซึ่งมีแผนกวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี 1. อาจารย์ กนกวรรณ พันจิตต์ และ 2. ผศ. บังอร วินิจนัยภาค เป็นหัวหน้าแผนกตามลำดับ ต่อมาในปีพ.ศ.2548-ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และมีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ โดยมี 1. ผศ. บังอร วินิจนัยภาค 2. อาจารย์ อิสเรส อิสระสุข 3. ผศ.ดร. พรทิพย์ ป้องชาลี 4. ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ โยธา 5. ดร.ธรรมรัตน์ กลีบเมฆเป็นหัวหน้าสาขาตามลำดับ ปัจจุบันสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึก 34 ชั้น 6 โดยมีห้องพักอาจารย์อยู่ 3 ห้องคือ ห้อง 603, 610 และห้อง 611 ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำสาขาทั้งหมด 17 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ทางคณิตศาสตร์ 11 ท่านและเป็นอาจารย์ทางสถิติอีก 6 ท่าน ภารกิจหลักของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบัน สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์)

ปณิธานของสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

สาขาคณิตศาตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคอีสานให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้สำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

ปรัชญาของภาควิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์และสถิติเป็นรากฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และ สาขาอื่น ๆ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีระบบ และ มีเหตุมีผล ผ่านกระบวนการทางความคิด ค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ และ ทฤษฎีใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ในฐานะองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม มีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล มีการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2558-2563)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เป็นแหล่งผลิตนักคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศและระดับสากล มีการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนทระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. ดำเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและ ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาท้องถิ่นภาคอีสานและประเทศ
 4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นภาคอีสาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
 5. บริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานและการศึกษาต่อ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นภาคอีสานและประเทศได้รับการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ จากศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและผลงานวิชาการของสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
 4. เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคอีสาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภาคอีสานและประเทศ
 5. เพื่อให้สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์มีระบบบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 6. เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและรายได้สนับสนุนการบริหารจัดการในทุกด้านอย่างเหมาะสม พอเพียง

วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารและพัฒนาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ (พ.ศ. 2558 – 2564)

1. นโยบายด้านการเรียนการสอน

 • พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม สนองความต้องการของประเทศด้านครูคณิตศาสตร์
 • สร้างความร่วมมือกับต่างคณะในการพัฒนาหลักสูตรร่วมที่มีคุณลักษณะที่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และสามารถดึงดูดนักเรียน นักศึกษาที่มีสติปัญญาดีเข้ามาศึกษา
 • พัฒนากระบวนวิชาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของหลักสูตร
 • มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

2. นโยบายด้านการวิจัย

 • กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ ทั้งทางด้านพื้นฐาน การประยุกต์ และการบูรณาการ
 • สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการวิจัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 • แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

 • กำหนดให้มีการดำเนินการบริการทางวิชาการ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

4. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

5. นโยบายด้านการบริหาร

 • มีการจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้
 • ให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างทั่วถึง
 • พัฒนาระบบการทำงานของบุลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงาน ให้เกิดความคล่องตัว และการประหยัดงบประมาณ
 • มีการประเมินการบริหารงานของภาควิชา
 • มีการประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

hack forum hacklink Çocuk oyun halıları Prefabrik cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami Halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizeleri Cami Süpürgesi Cami Süpürgesi Cami Süpürgesi cami halısı cami halısı cami halısı evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat içel evden eve nakliyat seo hizmeti Rulet Casino Slot Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Siteleri Rulet Oyna google.com.tr Paykwik facebook beğeni hilesi